Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015, inkl. budget.

Redegørelse for status på Sølystparkens veje, inkl. budget findes her: link

Orientering om kontingentforhøjelse

Orientering om vedtaget kontingentforhøjelse 2015

Husstandsomdelt d. 16. marts 2015

Det blev på generalforsamlingen d. 4. marts vedtaget at hæve kontingentet til 2500 kr., hvoraf 2000 kr. bliver allokeret til vejfonden. Denne forholdsvis høje stigning skyldes, at vejfondsbidraget har ligget på et meget lavt niveau i mange år, nemlig 200 kr. pr. parcel.

Med udgangspunkt i Aarhus kommunes vurderingskriterier* for nedslidning af veje samt indhentet tilbud for renovering af vore veje, har bestyrelsen vurderet, at den normale nedslidning omkostningsmæssigt svarer til ca. 800 kr**. pr. år pr. parcel. Denne udreg-ning er lavet ud fra en forventet gennemsnitlig levetid på 20 år for asfaltbelægning og 50 år for fortove og stier. Da fortove og stier på vore private veje i dag er ca. 50 år gamle og asfalt belægningen på bl.a. Søtoften og Søsvinget er knap 20 år, må det forudses, at der skal ske en gennemgribende renovering inden for en 10 års periode. For at kunne fore-tage den nødvendige renovering, har bestyrelsen foreslået, som beskrevet i indkaldel-sen til den ordinære generalforsamling, at bidraget til vejfonden hæves til 2.000 kr. pr. parcel pr. år, indtil der er opsparet de nødvendige midler til renovering.

Trods denne stigning ligger vi ikke væsentligt højere end omkring liggende ejerforenin-ger i kontingentstørrelse***.

Grundejerforeningen er forpligtiget til at holde vejene i stand og bestyrelsen er forpligti-get til at sikre en økonomi, som gør dette muligt. Derfor mener bestyrelsen, at den ved-tagne kontingentforhøjelse er et udtryk for nødvendig og rettidig omhu. En omhu der skal modvirke store engangsopkrævninger pr. parcel indenfor en forholdsvis kort årrække.

Det fulde referat fra generalforsamlingen kan læses på www.sølystparken.dk

Bilag: Et løft til vejene

Bilag: Vejfondbudget: Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015, inkl. Budget.

Bilag:Kontingentsammenligning

Bilag kan læses på ovenstående links eller rekvireres på loch@rcfm.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Støjforurening fra Egå Marina

Denne tekst er bragt i Aarhus tillægget til Jyllands-Posten, onsdag den 7. januar 2015.

 

Støjforurening fra Egå Marina

Så skete det igen!

Endnu en gang har Marinaen udspredt ubehagelige lave, brummende lyde det meste af natten (01./02. jan.). De er næsten mere generende end enhver form for vindmøllestøj.

Støjkilden til de meget generende vindfrembragte lyde er riggene på de både, som for tiden står på Egå Marinas parkeringspladser – altså i et rekreativt område. De udgør et særdeles effektivt og meget ubehageligt instrument for vindstyrker med hastigheder fra 11 – 14 meter/sekund (:hård vind) og derover.  

Hidtil er masterne blevet aftaget, når bådene blev taget på land om efteråret. Det var Marinaen indrettet til med skure til master mm.

Derfor:

    • Hvem er det, der har krævet, at Marinaens regler for opbevaring af bådene på land er blevet ændrede, så mast og øvrig rig tilsyneladende skal forblive påsat bådene på land om vinteren?
    • Hvordan kan Marinaen dermed tillade sig at sprede unødig støj til boligkvartererne? Det sker, når hård vind kommer ude fra bugten og ved kulingstyrke fra vest/nordvest.
    • Har Aarhus Kommune tiltrådt denne ændring med stående rig om vinteren i kontrakten med Egå Marina om brugsretten til området?
    • Har Aarhus Kommunes Miljøafdeling givet tilladelse til at etablering af disse mange, unødige, aperiodiske støjkilder i 4-6 måneder om året? - Og det sker i et rekreativt område opad to boligkvarterer.

Bemærk, at Aarhus Kommune bruger flere millioner kroner ekstra til støjdæmpende asfalt på hovedtrafikårerne i byen. Byrådet er således, hvor det er muligt, meget aktiv i indsatsen for at dæmpe støjen for byens borgere.

 

Hans Sommer Nielsen

Søsvinget 28

Egå

Historiske billeder

69BT

Tjek vores Galleri med tilbageblik på historien fra 60`erne. Kan du bidrage med ældre fotos fra området, hvad enten de ligger i papirform eller digitalt, vil vi gerne lægge en kopi ud under Galleri.

Byggesag på Bredkær Parkvej

Dette nyhedsbrev er udsendt til samtlige beboere, der har ladet sig registrere på hjemmesiden.

 

Vedrørende igangværende byggeprojekt på Bredkær Parkvej 28.

 

Jeg er blevet kontaktet af flere beboere fra området omkring Bredkær Parkvej 28, hvor der på grunden er ved at blive opført  et byggeprojekt bestående af en 3 etagers høj stålkonstruktion, der i sin højde andrager  ca. 10 meter. Det er tilsyneladende hensigten, at der på øverste etage skal laves en opholdsstue med 4 store panoramavinduer.

Ovenstående vil efter min opfattelse være en klar krænkelse af privatlivet i de berørte nabohaver, og jeg mener bestemt, at dette må være i klar strid med vedtægterne på området.

Jeg ønsker på foranledning af de berørte beboere, at føre sagen videre til Bygningsinspektoratets juridiske afd. med henblik på, at vi fra grundejerforeningen Sølystparken, forlanger en eventuelt omstødelse af byggetilladelse, samt indtil dette er afgjort, øjeblikkeligt byggestop på projektet.

Jeg vil derfor høre, om der er beboerne som vil protestere mod mine dispositioner, eller som har yderligere at bidrage med.

Dette med hensyn til at få sagliggjort den videre debat og dialog med kommune og inspektorat.

 

Side 3 ud af 7

KALENDER

Ingen planlagte arrangementer.

NYHEDSBREV

REKLAMER

HomevspKøreskolen 8250 – en tålmodig og engageret køreskolegarden
I dag
I går
Denne uge
Sidste uge
Denne måned
Sidste måned
I alt
42
51
381
381731
1578
2554
410377

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

BILLED GALLERI

gallery96Galleriet opdateres jævnligt med billeder fra vores arrangementer eller med billeder af historisk interesse for medlemmerne.

Læs mere...

Gå til top